Bài văn mẫu tả gia đình bằng tiếng Trung

Bài văn mẫu tả gia đình bằng
tiếng Trung

我的家庭   

爱我的家庭,为我有一个快乐的家庭.   

我的爸爸是一名英语教师,他的名字叫 铭俊.他今年38.他非常喜欢打篮球.我的妈妈是赶什么呢?她是一名教师吗?是的.说对了!我的妈妈是一个很亲切、友善的人,她今年37.妈妈总是勤劳的干活.爱我的父母.   

在星期六和星期天里,经常去图书馆和弹钢琴.我爸爸去打篮球.时侯,们都在家看电视和听音乐.   

爱我家.为我和爸爸妈妈一起生活得很开心!

 

Wǒ de jiātíng 

wǒ ài wǒ de
jiātíng, yīnwèi wǒ yǒu yīgè kuàilè de jiātíng. 


Wǒ de bàba shì yī
míng yīngyǔ jiàoshī, tā de míngzì jiào míng jùn. Tā jīnnián 38 suì. Tā fēicháng
xǐhuān dǎ lánqiú. Wǒ de māmā shì gǎn shénme ne? Tā shì yī míng jiàoshī ma? Shì
de. Nǐ shuō duìle! Wǒ de māmā shì yīgè hěn qīnqiè, yǒushàn de rén, tā jīnnián
37 suì. Wǒ māmā zǒng shì qínláo de gàn huó. Wǒ ài wǒ de fùmǔ. 


Zài xīngqíliù hé
xīngqítiān lǐ, wǒ jīngcháng qù túshū guǎn hé dàn gāngqín. Wǒ bàba qù dǎ lánqiú.
Yǒushí hóu, wǒmen dōu zàijiā kàn diànshì hé tīng yīnyuè. 


Wǒ ài wǒjiā. Yīnwèi
wǒ hé bàba māmā yīqǐ shēnghuó dé hěn kāixīn!

Gia đình của tôi

Tôi yêu gia đình của
tôi, Bởi vì tôi có một gia đình vui vẻ.


Bố tôi là một giáo
viên tiếng Anh, Tên của ông là Minh Tuấn. Ông ấy năm nay 38 tuổi. Ông rất thích
chơi bóng rổ. Mẹ của tôi theo đuổi công việc gì? Bà là một giáo viên chăng?
Đúng vậy. Bạn đoán đúng rồi! mẹ tôi là một người rất dễ gần và thân thiện, bà
năm nay 37 tuổi. Mẹ tôi luôn làm việc chăm chỉ. Tôi rất yêu bố mẹ tôi.


Vào thứ 7 và chủ nhật,
tôi thường đến thư viện và chơi đàn piano. Bố tôi thì đi chơi bóng rồ, thỉnh
thoảng chúng tôi cùng xem ti vi và nghe nhạc ở nhà. 


Tôi yêu gia đình của
mình, bởi vì tôi và bố mẹ cùng sống rất hạnh phúc!

Trung tâm
ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn

Số 24 Lý
Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

ĐT:
02223.745.724/02223.745.725

Hotline:
0973.825.167