Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức
Số Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập cá nhân x Thuế suất
a) Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập đc miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển
b) Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý được trừ + Thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam
Trong đó:
Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Quy định này có một số vấn đề đáng lưu ý:
  • Doanh thu không chỉ là tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ mà còn bao gồm cả tiền có được do nhà nước trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
  • Doanh thu được xác định tại thời điểm có căn cứ làm phát sinh mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Bởi vì:
    • Việc thu được tiền hay chưa không phải là trách nhiệm của nhà nước mà là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh.
    • Quy định này nhằm hạn chế các cơ sở kinh doanh cấu kết với nhau nhằm kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước để chiếm dụng ngân sách nhà nước.
  • Đồng tiền làm căn cứ tính thuế là đồng Việt Nam.