Điều kiện cần và đủ để được nạp tiền vào tài khoản KUBET

 

Điu kin cn, bn phi có 1 tài khon KUBET, nếu chưa có tài khon các bn có th đăng
kí t
i đây.

Điu kin đ, khi bn thc hin các thao tác np tin vào tài khon KUBET, bn cn nm rõ:

·  
S đim np ti thiu là 100 đim/ln và nhiu nht là 200.000 đim/ln.

·  
KUBET, quy tc đi tin sang đim là: 1000 đng = 1 đim.

KUBET h tr và cho phép hi viên np tin tt c các ngày trong tun, không gii hn v s tin np trong mt ngày.
Xem th
êm: Cách thc np tin
Kubet nhanh nh
t Năm 2021