Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Theo khoản 1 Điều 188 Luật
Đất đai 2013 người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng đất khi có đủ 04 điều
kiện sau:

Điều kiện 1: Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp 02 trường hợp
sau:

Trường hợp 1:
Theo khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013.

– Người nhận
thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người
Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với
quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền chuyển
nhượng đất được thừa kế cho người khác.

Trường hợp 2:
Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

– Trường hợp
chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được chuyển
nhượng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

– Trường hợp
nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền
chuyển nhượng khi có điều kiện cấp giấy chứng nhận (chưa được cấp nhưng chỉ cần
đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận).

Điều kiện 2: Đất không có tranh chấp

Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi
hành án

Điều kiện 4: Trong thời hạn sử dụng đất

 

Xem thêm: Mẫu
hợp đồng mua bán đất