Học tiếng Trung cùng Atlantic Từ Sơn

7lPMtmf Học tiếng Trung cùng Atlantic Từ Sơn

Đàm thoại tiếng Trung : Gặp nhau trên đường

Đôi khi trên đường đời tấp nập ta vô tình đâm sầm vào nhau , lúc
đó hãy dừng lại và hỏi thăm nhau đôi câu các bạn nhé đừng sống vội vã bằng 1
cái cười nhạt rồi quay mặt bước đi , như vậy sẽ khiến ai đó buồn lắm đấy! Nếu
có ngày mình và các bạn có đâm sầm vào nhau thì cũng hãy dừng lại tán chuyện
đôi chút rồi hãy đi nhé! Và bài đàm thoại tiếng Trung hôm nay cũng nói về chủ
đề vô tình gặp nhau trên đường. Bây giờ chúng ta học tiếng trung nhé!

 

A: 你好。你去哪儿?
N
ĭ hăo. Nĭ qù năr?
Ch
ào cu, cu đi đâu thế?
B:
我去学生中心。你知道怎么 吗?学生中心在图书馆的对面,对吗?Wŏ qù xuésheng
zh
ōngxīn. Nĭ zhīdao zĕnme zŏu ma? Xuéshēng zhōngxīn zài túshūguăn de duìmiàn, duì ma?
T
ti khu trung tâm, cu biết đi thế nào không? Khu trung tâm hc sinh đối din vi thư vin phi không nh?
A:
不完全对。你知道我新搬的宿舍在哪儿吗
B
ù wánquán duì. Nĭ zhīdao wŏ xīn bān de sùshè zài năr ma?
Kh
ông hoàn toàn như vy, cu biết ký túc t mi chuyn đâu không?
B:
不知道。
B
ù zhīdao
Kh
ông biết
A:
你知道图书馆在哪儿,对吗?
N
ĭ zhīdao túshūguăn zài năr, duì ma?
C
u biết thư vin đâu ch?
B:
对。
du
ì
Bi
ết

 

A: 图书馆的左边是食堂。食堂的左边是我的宿舍。学生中心就在我宿舍的对面。我现在回宿舍。我们一起走吧。
T
úshūguăn de zuŏbiān shì shítáng, Shítáng de zuŏbiān shì wŏ de sùshè.Xuésheng zhōngxīn jiù zài wŏ sùshè de duìmiàn. Wŏ xiànzài huí sùshè.Wŏmén yìqĭ zŏu ba
B
ên trái thư vin là nhà ăn, bên trái nhà ăn là ký túc, khu trung tâm hc sinh đối diện với ký túc xá của tớ. Bây giờ tớ về ký túc đây, bọn mình
cùng đi nhé
B:
么?你回宿舍?早知道我们同路,我就不问路了。
Sh
énme? Nĭ huí sùshè? Zăo zhīdao wŏmén tóng lù, wŏ jiù bú wèn lù le.
G
ì cơ, cu v ký túc à? sm biết bn mình cùng đường, mình ch vic gì hi đường na
A:
谁叫你不问我去哪儿?对了,你去学生中心做什么?
Sh
éi jiào nĭ bú wèn wŏ qù năr?! Duì le, nĭ qù xuésheng zhōngxīn zuò shénme?
Ai b
o cu không hi t đi đâu?! à phi, cu ti khu trung tâm hc sinh làm gì vy?
B:
人美说那儿有一个展览。我去看看。
R
énmĕi shuō nàr yŏu yí gè zhănlăn. Wŏ qù kànkan
Nhân Mỹ bảo có triển lãm, tớ đi xem sao
A:
个展览听说很不错。
N
à gè zhănlăn tīngshuō hĕn búcuò
Tri
n lãm đó nghe nói hay lm
B:
一起去,好吗?
Y
ìqĭ qù, hăo ma?
C
ùng đi nhé, được không?
A:
不行,今天我没空。对了,从学生中心出来,你到我那儿坐坐,怎么样?
B
ù xíng, jīntiān wŏ méi kòng. Duì le, cóng xuéshenzhōngxīn chūlái, nĭ Dào wŏ nàr zuòzuo, zĕnmeyàng?
Không được, hôm nay tớ không rảnh, à, từ trung tâm ra cậu ghé qua chỗ tớ chút
nha
B:
你不是没空吗?
N
ĭ búshì méi kòng ma?
Kh
ông phi cu không có thi gian rnh sao?
A:
对你,我总是有空。
Du
ì nĭ wŏ zŏngshì yŏu kòng
V
i cậu tớ luôn rảnh mà
B:
过一会儿见。
H
ăo ba, guò yìhuĭr jiàn
Được ri, vy lát na gp
A:
见。
T
m bit