Hướng dẫn dùng khóa cửa điện tử Kaadas

Khóa cửa điện tử Kaadas là dòng khóa được quan tâm có hướng dẫn sử dụng tương đối đơn giản mà an ninh gần như tuyệt đối. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể những bạn phương pháp sử dụng khóa cửa điện tử samsung cao cấp Kaadas như sau:

1. Cần để ý trước khi sử dụng

+ Mật khẩu cần được giữ bí mật

+ Không dùng hóa chất, nước để lau rửa khóa

3 6002 Hướng dẫn dùng khóa cửa điện tử Kaadas

khóa vân tay kaadas 6002

2. Đăng ký mã số chủ cho khóa cửa điện tử

2.1 Đăng ký mã số chủ:

– Mã số chủ: Mã số chủ mặc định ban đầu của lắp khóa cửa điện tử samsung là “ 12345678”

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ mặc định – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “9” – >Nhập mã số chủ mới ( Độ dài 6-12 ký tự số)- > Nhập lại mã số chủ lần thứ 2 -> “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký.

SỬA ĐỔI MÃ SỐ CHỦ:

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “9” – >Nhấn phím “#” – > Nhập mã số mới (Độ dài từ 6-12 ký tự số) – > Nhấn phím “#” giúp kết thúc

2.2 Đăng ký mã số :

– Mã số thành viên bao gồm 3 loại mã số ID người sử dụng từ 00 – 09 trong đó:

  • 00 – 04,09: Là những ID thành viên dùng để đăng ký mã số sử dụng mở cửa nhiều lần
  • 05 – 08 : Là các ID thành viên sử dụng để đăng ký mã số chỉ mở được một lần.

– Mỗi mã số thành viên chỉ cài một mã số mã PIN

2.2.1 Đăng ký mã số thành viên trong gia đình

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “1” – >Nhập mã số ID người sử dụng ( 00 – 04 ) – > Nhấn “#” -> Nhập mã số cần cài đặt (Độ dài 6-12 ký tự số), chú ý: mã số không được liền nhau ( Ví dụ: 123456 là không được chấp thuận) -> Nhập lại mã số cần cài đặt -> “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký

2.2.2 Đăng ký mã số khách (Mã số sử dụng một lần)

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “1” – >Nhập mã ID người sử dụng ( 04 – 08 ) – > Nhấn “#” -> Nhập mã số cần cài đặt (Độ dài 6-12 ký tự số) -> Nhập lại mã số cần cài đặt -> “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký

3. Đăng ký vân tay cho khóa cửa điện tử

  • Vân tay: Bộ nhớ tối đa 100 vân tay, có thể đăng ký vân tay với những mã số ID người sử dụng 00-99

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “2” – >Nhập mã ID người sử dụng ( 00 – 99 ) – > Nhấn nút “# ” -> Đặt ngón tay cần cài đặt lên đầu đọc 4 lần “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký.

4. Đăng ký thẻ từ cho khóa cửa điện tử

  • Thẻ từ: Bộ nhớ tối đa 100 thẻ từ, có thể đăng ký thẻ từ với các ID người dùng 00 – 99

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “3” – >Nhập mã ID người dùng ( 00 – 99 ) – > Nhấn nút “# ” -> Đặt thẻ cần cài đặt vào ô “Card” trên màn hình – > “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký

5. Xóa mật khẩu cho khóa cửa điện tử

5.1. XÓA MÃ SỐ.

5.1.1 Xóa tất cả mã số.

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang dùng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “4” – > Nhấn phím “2” – > Nhấn nút “#”

5.1.2 Xóa từng mã số.

– Chạm tay vào màn hình khóa cửa điện tử samsung – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” -> Nhấn phím “4” – >Nhấn phím “1” ->Nhập mã ID cần xóa – > Nhấn nút “# ”.

5.2. XÓA THẺ TỪ.

5.2.1. Xóa từng thẻ từ

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang dùng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “5” – >Nhấn phím “1”->Nhập mã ID cần xóa – > Nhấn nút “# ”

5.2.2. Xóa tất cả thẻ từ

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “5” – > Nhấn phím “2” – > Nhấn nút “#”

5.3. XÓA VÂN TAY.

5.3.1 Xóa từng vân tay :

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “6” – >Nhấn phím “2” -> Nhập mã ID cần xóa – > Nhấn nút “#

5.3.2 Xóa tất cả vân tay

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “6” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn nút “#”

6. Cài đặt chế độ đóng mở

6.1. Chế độ đóng mở riêng biệt : Mã số, Thẻ, Vân tay.

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang dùng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “7” – >Nhấn phím “1” – > Nhấn nút “#

6.2 Chế độ đóng mở 2 lớp : Mã số + Thẻ, Vân tay +Thẻ, Mã số + Vân tay

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang dùng – > “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “7” – >Nhấn phím “2” – > Nhấn nút “#

7. Cài đặt hệ thống

7.1 Cài đặt giờ

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “2” – > Nhấn phím “1” – >Chỉnh thời gian – > Nhấn phím “#” giúp kết thúc

7.2 Cài đặt ngày tháng

– Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn “**” -> Nhấn mã số chủ đang sử dụng – > “#” – > Nhấn phím “2” – > Nhấn phím “2” – >Chỉnh ngày tháng – > Nhấn phím “#” giúp kết thúc

Thông tin chi tiết tham khảo ở : timelock.vn