Kế toán xác định kết quả KD những điều cần biết

Kế toán xác định kết quả KD những điều cần biết

Một kế toán xác định kết quả kinh doanh phải luôn nắm rõ được các nguyên tắc cơ bản,các phương pháp để làm tốt các cv của mình.vậy Hãy cùng tuyển dụng working.vn tìm hiểu Kế toán xác định kết quả KD những điều cần biết nhé

 

K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20KD Kế toán xác định kết quả KD những điều cần biết

 

Để hiểu rõ hơn về kế toán xác đinh kết quả KD chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết 1 nhé

a.Khái niệm kế toán xác định kết quả KD

Kế toán xác định kết quả kinh doanh là xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kì kế toán.

b.Nguyên tắc của kế toán xác đinh kết quả kinh doanh

+ Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

– Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư vàdịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt độngkinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp,chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

– Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động như: sản xuất,thương mại,dịch vụ,tài chính… Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

+ Các khoản doanh thu và thu nhập được kết thúc và chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

 

Nguy%C3%AAn%20t%E1%BA%AFc%20c%E1%BB%A7a%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20x%C3%A1c%20%C4%91inh%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20kinh%20doanh Kế toán xác định kết quả KD những điều cần biết

 

c. Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh

Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh là cách thức và thủ tục cụ thể để các kế toán trong Doanh nghiệp thực hiện nội dung của việc xác định kết quả kinh doanh hàng năm cho Doanh nghiệp đó.

Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

2. Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 811 – Chi phí khác.

5. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

6. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên

Nợ và số phát sinh bên

Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”:

+ Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

+ Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

7. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

8. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

9. Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

10. Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Đối với các đơn vị kế toán có lập báo cáo tài chính giữa niên độ (cuối quí) thì các bút toán (từ 1 đến 10) được ghi chép cho kỳ kế toán quý.

 Các bạn kế toán cần phải luôn nắm vững tất cả các kiến thức cũng như trau dồi kĩ năng để luôn làm đúng,chính xác những chi tiết các kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.Chúc các bạn luôn vững tin và thành công

Để biết thêm thông tin tuyển dụng hay cần tìm kiếm việc làm hãy liên hệ với chúng tôi qua 

website: http://working.vn

Gmail   : workingtuyen@gmail.com