Khai giảng Khóa CFO Đà Nẵng – Ts Lê Thẩm Dương

Trong
bộ máy quản lý doanh nghiệp (DN), Giám đốc tài chính (CFO) là một vị trí hết
sức quan trọng. Đó là người đứng đầu bộ máy quản lý tài chính phụ trách các
hoạt động như nghiên cứu, phân tích, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, cảnh báo các nguy cơ đối với DN
thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương
lai. Giám đốc tài chính luôn phải tìm mọi cách để mang lại lợi ích tối đa cho
cổ đông, mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty. Nhiệm vụ của Giám đốc tài
chính cũng rất nặng nề: Đưa ra các quyết định đầu tư, quyết định tài chính và
quyết định quản lý tài sản, phân bổ ngân ngân sách, quản lý tín dụng, phân tích
và quản trị rủi ro, quản lý chi phí, kiểm soát nội bộ, dự báo…

Trong
tháng 11 này , Top Olympia khai giảng khóa học CFO – giám đốc tài chính , với
sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm và
TS . Lê Thẩm Dương
, mục tiêu cung cấp đầy đủ những kiến thức tài chính cốt lõi và
chuyên sâu giúp mỗi CFO trang bị cho mình những công cụ và phương thức quản lý
và đầu tư hiệu quả tiền của doanh nghiệp.

Liên hệ để nhận ưu đãi
bất ngờ : 0949.684.888 ( Mr. Mừng )- (02363) 987 278 ( Ms. Uyên )