Một số câu giao tiếp cơ bản hàng ngày trong tiếng Hàn Quốc

I.  Một số câu giao tiếp cơ bản hàng ngày trong
tiếng Hàn Quốc

 

<img width="32" height="32" src="file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.gif" ‘ v:shapes=”_x0000_i1025″>

1. Một số câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng nhất


1. Xin chào tiếng Hàn

안녕하새요!
An
yong ha se yo

안녕하십니까!
An
yong ha sim ni kka

2.  Chúc ngủ ngon tiếng Hàn

잘자요!Jal ja yo

안영히 주무새요!
An
young hi chu mu se yo

3. Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn

생일죽아합니다
Seng
il chu ka ham ni ta

4.  Chúc vui vẻ

즐겁게보내새요!
Chư
ko un bo ne se yo

5.  Bạn có khỏe không? Cám ơn, tôi khỏe

잘지냈어요? 저는 잘지내요.
Jal
ji net so yo

6. Tên bạn là gì? Tên tôi là…

이름이 무엇이에요? 제이름은에요.
I rưm
mi mu ót si e yo

7.  Rất vui được làm quen

만나서 반갑습니다.
Man
na so ban gap sưm mi ta

8.  Tạm biệt. Hẹn gặp lại

안녕히게세요. 또봐요
An
young hi ke se yo. tto boa yo

안녕히가세요. 또봐요
An
young hi ka se yo. tto boa yo

9.  Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi … tuổi

몇살 이세요? 저는살이에요.
Myet
sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo.

 

10. Tôi xin lỗi

미안합니다.
Mi an
ham ni ta

11. Xin cám ơn

고맙습니다.
Go
map sưm ni ta

12. Không sao đâu

괜찬아요!
Khuen
ja na yo

13.  Tôi biết rồi

알겠어요
Al
get so yo

14.  Tôi không biết

모르겠어요
Mo rư
get so yo

15.  Làm ơn nói lại lần nữa

다시 말슴해 주시겠어요?
Ta si
mal sư me ju si get so yo?

16.  Bạn có thể nói chậm một
chút được không?

천천히 말슴해 주시겠어요?
Chon
chon hi mal sư me ju si get so yo

17.  Tôi có thể nói tiếng hàn
một chút

한국어 조금 수있어요.
Hang
ku ko jo gưm hal su it so yo.

260e Một số câu giao tiếp cơ bản hàng ngày trong tiếng Hàn Quốc : 0973.825.167/ 02223.745.725/02223/745/724
 ĐỊA
CHỈ: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC TỪ SƠN – LÔ SỐ 24 ĐƯỜNG LÝ THÀNH TÔNG- ĐỒNG
NGUYÊN- TỪ SƠN- BẮC NINH