Thông tư số 23-2017TT-BLĐTBXH

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động qua mạng cho người nước ngoài

vietnam work permit for foreigners Thông tư số 23 2017TT BLĐTBXH

Thông tư số
23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động qua mạng cho người nước
ngoài vào Việt Nam làm việc. Đây là một cải tiến vượt bậc có thể bất kỳ
cá nhân hay tổ chức nào miễn có mạng internet là có thể nộp hồ sơ xin
giấy phép lao động trực tuyến qua website https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ tại Sở lao động thương binh & xã hội TPHCM.


Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH TẢI TẠI ĐÂY

Nội dung của Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số
23/2017/TT-BLĐTBXH gồm 5 chương và 16 điều được lập trên tinh thần của
nghị định 11/2016 là nghị định duy nhất chi phối toàn bộ quá trình xin
giấy phép lao động cho người nước ngoài.


Điểm mới của Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH

Đây là thông tư duy nhất hướng dẫn về thủ tục xin cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử
cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Trước đây bắt buộc cá nhân
hay tổ chức có người lao động dự kiến vào làm việc phải đến trực tiếp
(đây là cách truyền thống) để nộp tất cả thành phần hồ sơ theo yêu cầu.
Giờ đây, chỉ cần ở nhà hay bất kỳ nơi đâu, hễ là có mạng và truy cập
vào website nêu trên là có thể khai báo xin giấy phép lao động.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: 23/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2005;
Căn cứ Nghị định số
14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số
43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số
11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam (sau đây được viết tắt là Nghị định số
11/2016/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm;
Bộ trưởng Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp
giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
qua mạng điện tử.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao
động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc
diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại
Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
2. Người sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3. Cơ quan chấp thuận
nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là Cục Việc làm (Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao trong
trường hợp được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan cấp giấy phép
lao động theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH
ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (sau
đây được viết tắt là Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giao dịch điện tử
trong việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết tắt là cấp giấy phép lao
động cho lao động nước ngoài) bao gồm: việc chấp thuận nhu cầu sử dụng
người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận
không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

2. Cổng thông tin điện tử là địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn
(sau đây được viết tắt là cổng thông tin điện tử) truy cập trên môi
trường mạng, để liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và
dịch vụ của lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước
ngoài mà qua đó được dùng để khai thác, sử dụng.

3. Tài khoản giao dịch
điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là
tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào cổng thông
tin điện tử để thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động
nước ngoài.


Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

1. Thực hiện thống nhất,
đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quản lý người lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm tính liên
tục, kịp thời, rõ ràng, chính xác, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu
quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông
tin.

3. Người sử dụng lao
động khi thực hiện các giao dịch điện tử phải có tài khoản giao dịch
điện tử để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử.

Điều 5. Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
1. Hồ sơ cấp giấy phép
lao động cho người lao động nước ngoài bao gồm tờ khai và giấy tờ kèm
theo phải phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quản
lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Hồ sơ cấp giấy phép
lao động cho người lao động nước ngoài có các giấy tờ kèm theo ở dạng
chứng từ giấy thì người sử dụng lao động phải chuyển đổi sang chứng từ
điện tử dạng portable document format (pdf), document (doc, docx) hoặc
joint photographic experts group (jpg), việc chuyển đổi phải đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;
b) Được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.
3. Khi các giấy tờ ở
dạng chứng từ giấy không còn giá trị pháp lý thì các tài liệu chứng từ
điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;
– Website Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, CVL (30 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp


Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH
chưa áp dụng đến ngày 2/10/2017, vì vậy chúng ta chờ xem những diễn
biến gì sẽ xảy ra và xu hướng liệu có nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan
tâm đến Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH này hay không?

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/