Tìm hiểu khái niệm thuế thu nhập cá nhân 

 

Thuế
thu nhập cá nhân
 trong tiếng Anh gọi là Personal income tax.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá
nhân phát sinh trong kì tính thuế.

Đây là một loại thuế trực thu vì nó đánh trực tiếp vào thu nhập
của cá nhân, cá nhân khó có thể chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác.

Thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kì tính thuế là
thu nhập mà cá nhân nhận được trong kì sau khi đã giảm trừ các khoản chi phí
liên quan để tạo ra thu nhập, các khoản giảm trừ mang tính chất xã hội và các
khoản giảm trừ khác.

 

Tìm hiểu thêm: Cách
tính thuế thu nhập cá nhân